Konkurs – wygraj kolacje w Meridian’s!

UWAGA UWAGA! Ogłaszamy konkurs!
Wakacyjny nastrój nam dopisuje, więc mamy dla Was łatwą nagrodę do zdobycia!
Wystarczy, że:
1. Polubisz nasz fanpage Meridian’s Restauracja & Hotel – www.facebook.com/MeridianPoznan
2. Pod postem napiszesz kogo i dlaczego zaprosiłbyś/zaprosiłabyś na wyjątkową letnią kolację w Meridian’s!
Konkurs trwa do 20.07.2018r. W tym dniu wybierzemy odpowiedź, która spodobała nam się najbardziej 🙂
Więcej informacji w regulaminie konkursu znajdującym się poniżej.

REGULAMIN KONKURSU:
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu, jest Meridian’s Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Litewskiej 22, 60-605 Poznań posiadający nr NIP 7773238612 (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/MeridianPoznan (zwanej dalej “Fanpage”)
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage
c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
4. Czas trwania konkursu: od 10.07.2018 – 20.07.2018. Zwycięzca zostanie ogłoszony nie później niż 22.07.2018.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest kolacja w restauracji Meridian’s zrealizowana do 30.07.2018r.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY
1.Pracownicy restauracji wybiorą zwycięzcę na podstawie subiektywnej oceny kreatywności odpowiedzi.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
3. Nagroda zostanie zrealizowana w restauracji po wcześniejszym ustaleniu terminu.
4. W celu ustalenia terminu realizacji nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej proponowany termin.
5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie zrealizowana.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnego terminu, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage